Industrihistoria

Fengersfors

-en typisk bruksort

Fengersfors bruk och samhälle delar  historia med många andra bruk och bruksorter runt om i Sverige.


Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884.


Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968.

Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och kommun, slutgiltlig nedläggning 1978.


1980-talet präglades av låg aktivitet och under tidigt nittiotal började området fyllas med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare.


Under 2000-talet har bruket i konstnärskooperativet Not Quites regi utvecklats till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare

25 000 besökare per år.


Fengersfors bruk

-Årets industriminne 2015 >>


Lisefors -järnbrukstid >>


Pappersbruksepoken >>


Om Fengersfors bruk på Prisma Västra Götaland >>

Restaurering och bevarande


Forsviks Industriminnen tog 2006 fram rapporten "Fengersfors bruk -Förundersökning inför restaurering" på uppdrag av Carl och Annie Rosenblad.


Förundersökningen användes som grund för det restaureringsprojekt Länsarbetsnämden genomförde hösten 2006 på bruket.Åren därefter har i stort sett samtliga åtgärdspunkter i rapporten bockats av i olika projekt som finansierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, nuvarande ägare och Föreningen för Fengersfors bruks bevarande.Framtidsvision

På uppdrag av Föreningen för Fengersfors bruks bevarande har en rapport tagits fram som beskriver brukets nuvarande status (2014) och framtida möjligheter.


Rapporten som bekostats Länsstyrelsen  och Västra Götalandsregionen är skriven av Eric Julihn, Bengt Spade och Bosse Lagerqvist.


Julihn, Spade, Lagerqvist (2013). Fengersfors bruk i utveckling >>